રમતોત્સવ ૨૦૧૫ 
શાળા મંત્રીમંડળ દ્વારા અમારી શાળામાં રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મંત્રી  વિભા દેસાઈ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા માટે આહવાન
આયોજનની રૂપરેખા આપતા શાળા  કેબિનેટ ના રમત-ગમત મંત્રી શ્રી  હેત પટેલ