બાળસભા ૨૦૧૬

અમારી શાળામાં દર મહિને બાળબાળસંસદના સાંસ્કૃતિક મંત્રી દ્વારા  બાળસભાનું આયોજન થાય છે.
જેનજેની આછેરી ઝલક અહી પ્રસ્તુત છે.